انتشار آلبوم وبرگزاری کنسرت در                                                                                                                                      موسسه فرهنگی جام هنر موسیقی                                                                                                                                    88774490- 88794810-021