انتشار آلبوم وبرگزاری کنسرت در
موسسه فرهنگی جام هنر موسیقی
88774490- 88794810-021