حمایت از هنرمندان

موسسه جام هنر موسیقی در صورت مناسب بودن آثار از متقاضیان هنرمند در تهیه وتولید اثر ویا برگزاری کنسرت حمایت میکند